Firma: Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Kiseljak
Skraćena oznaka firme:  JP „Vodovod i kanalizacija“ doo Kiseljak
Sjedište: Kraljice Mira br.50, 71250 Kiseljak

          Općinski sud Travnik
          Broj: 051-0-Reg-11-001050 od 05.07.2011 godine.
          MBS: 51-01-0056-11
          JIB: 4236528970000
          PDV: 236528970000
          Kontakt telefon:  030 879-127 i 030 879-129
          Žiro račun: 3383402249924311 UniCredit bank dd
          Odluka o osnivanju javnog poduzeća br.: 
             OPU-IP-340/2011 OD 20.06.2011 godine.
          Osnivač/Članovi subjekta upisa:
             Općina Kiseljak,Općinsko Vijeće ,Bosna i Hercegovina,
             Kiseljak , Josipa Bana Jelačića bb
          Osnovni Kapital: Subjekta upisa  2.000,00 KM.
          Učešće u kapitalu:
             Osnivač Općina Kiseljak,Općinsko Vijeće u 100% vlasništvu.
             Ugovoreni kapital 2.000,00 KM.