Datum: 28.04.2015.godine
Broj: 236/15
Predmet: Obavijest, dostavlja se
Poštovani,
Dana 26.06.2013. godine donesen je i objavljen u službenom glasniku općine Kiseljak
br.3/13 Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge i odvoza komunalnog otpada.
Člankom 2 Pravilnika propisano je: „Isporučitelj komunalne usluge je Javno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak. Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe
koje su vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojemu isporučitelj obavlja uslugu.
Komunalna usluga je sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Komunalni otpad je otpad iz
domaćinstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu
sličan otpadu iz kućanstva, a sve sukladno odredbama Zakona o otpadu.“
Člankom 3 Pravilnika propisano je: „Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge
isporučitelja na način i pod uvjetima određen ovim Pravilnikom. Korisnik usluge dužan je
podnijeti obavijest isporučitelju o početku korištenja komunalne usluge, kao i dati točne i
potpune podatke za obračun računa za korištenje usluga. Isporučitelj i korisnik usluge
zaključit će ugovor o korištenju komunalne usluge kojim korisnik prihvaća u svemu ovaj
pravilnik. Smatra se da je ugovor o korištenju komunalne usluge zaključen i u slučajevima
kada korisnik usluga nije podnio obavijest sukladno stavku 2 ovog članka, ali koristi
komunalnu uslugu.“
Napominjemo Vas da ste kao pravna osoba dužni zaključiti ugovor o korištenju usluga
odvoza komunalnog otpada, u protivnom prinuđeni smo obavijestiti komunalnu inspekciju o
nekorištenju odvoza komunalnog otpada.
U prilogu obavijesti možete preuzeti Zapisnik koji ste dužni uredno popuniti te
dostaviti na našu adresu (osobno ili putem pošte), a radi pripreme ugovora o korištenju
usluga odvoza komunalnog otpada.
S poštovanjem,
Direktor
Mladen Medić

Preuzimanje zapisnika

Kategorija: Obavijesti